TRENING AV BARN OG UNGDOM

Avhengig av utøverens alder er det ulike hovedmål som bør styre treningen.

1. 7-10 år: Allsidig grunnskolering gjennom lek og variert bevegelsesopplæring.

2. 10-15 år: Begynnende idrettsspesifikk spesialisering

3. 15-18 år: Grundigere spesifikk trening

4. 18 år: Begynnende «elitetrening»

1. - Viktig å gi et tilbud på barnas premisser.

- Viktig med allsidig tilbud slik at barna får dekt sine behov noe som kan gi grunnlag for varig interesse. Unngå for tidlig spesialisering.

- Viktig at barna føler seg trygge gjennom personlig kontakt og oppmuntring noe som kan føre til at sosiale behov kan bli tilfredsstilt.

- Prøv å ikke skape for mange taps/fiaskoopplevelser.

- Viktig å la barna få en viss innflytelse på utforming og tilrettelegging av trening.

2. - Det meste på punkt 1. gjelder i mer eller mindre grad også for 10-15 åringer.

- Bør vektlegge det sosiale aspektet for å stimulere til fortsatt aktivitet

- En mer systematisk videreføring av bevegelsesopplæringen.

- Videreutvikle idrettslige teknikker.

- Starte idrettsspesifikk spesialisering.

- Starte med trening av fysiske egenskaper.

3. - Nødvendig med et godt sosialt miljø for å «beholde» utøverne

- Spesialisering i en eller flere øvelser.

- Forbedre de fysiske egenskapene (grunntrening) gjennom økende treningsbelastning og mer systematikk i treningen.

4. - Spesialtrening.

- Systematisk trening mot delmål og hovedmål.

- Høy prioritering av trening og konkurranse.

TRENING AV UTØVERE FRA 15 ÅR OG OPPOVER

TALENT/ALDER

* utøvere med et godt motorisk talent kan flyte på dette til de er 15-16 år

* utøvere med tidlig fysisk utvikling drar fordel av dette til de blir 15-16 år

* barn med god motorikk får ofte problemer med å koordinere armer og ben når de kommer i puberteten

* utøvere med høy trenigsalder har liten fysisk nytte men stor teknisk nytte av dette når de når puberteten

MOTIVASJON

* det er god sammenheng mellom motivasjon og prestasjon

* hvis de aktive skal ha varig glede av idrett bør motivasjonen komme «innenfra»

* hvis utøverne avslutter idrettsdeltagelsen om treneren slutter har treneren gjort

en ufullstendig jobb, en av trenerens viktigste oppgaver er å skape selvstendige utøvere

MILJØ

* det sosiale miljøet i gruppen har større utviklingsmuligheter hvis de aktive trener mot et felles mål

* utøvere i denne aldersgruppen har stor gjensidig påvirkningskraft slik at felles økt treningsinnsats kan gi grobunn til et godt sosialt miljø

* treneren kan gjøre mye for å skape et godt sosialt miljø, men de aktive har selv et stort ansvar for å få det sosiale miljøet til å fungere, en viktig forutsetning er å møte opp på de fleste fellestreningene

* miljøet i gruppen bør være slik at det ikke står og faller på enkeltutøvere eller trener

SYSTEMATISK TRENING

* trenerne bør bevisstgjøre utøverne slik at de blir klar over at «leken» gradvis må erstattes med mer systematisk trening hvis man ønsker å oppnå bedre resultater både grunntrening og spesifikk trening bør systematiseres

* tilstrekkelig grunntrening er helt nødvendig for å få fullt utbytte av den spesifikke treningen

* trenerne skal i størst mulig grad ha forhåndsbestemt hva som skal foregå på treningen

* utøverne bør følge et relativt fast treningsopplegg slik at de vet hva de går til når de kommer på treningen

* utøverne bør ha medbestemmelsesrett på hva som foregår på treningen, men rammen rundt hva som skal foregå på treningen bør være gitt

* trenerne bør samarbeide slik at utøverne får et variert tilbud

* trenerne bør være fleksible slik at utøverne får dekt sine behov

TRENINGSPROGRAM

* Individuelle treningsprogram bør utformes slik at utøverne får muligheten til å bli mer selvstendige i treningsarbeidet

* de aktive bør bli så selvstendige at de er i stand til å gjennomføre en god treningsøkt selv om treneren ikke er til stede

* utøvere som ikke er istand til å trene på egenhånd må prøve å bli mer uavhengige av treneren

TRENINGSPLANLEGGING

* utøverne bør lære seg til å «lytte til kroppen» slik at de reduserer treningsbelastningen ved skade/sykdom eller driver alternativ trening når det er nødvendig

* utøvere som trener mer enn 5 ganger i uken bør vurdere å periodisere treningen, dvs. at man varierer volum/intensitet fra uke til uke eller mellom flere uker

* konkurransedeltagelsen bør planlegges før sesongstart, utøver og trener bør da prioritere enkelte stevner

* konkurransedeltagelsen bør ikke overdrives slik at utøverne får trent skikkelig også i konkurransesesongen

* konkurransedeltagelsen bør begrenses fordi faren for skader øker proporsjonalt med antall konkurranser

* sesongen bør planlegges slik at volum og intensitet i treningen forut for viktige konkurranser styres slik at utøverne prøver å oppnå en formtopp til sesongens hovedmål

© B.V.N. 1996.